Τα νέα μας

Πρόσκληση μετόχων στη Γ.Σ. 2018

«Ι.Χ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Ξ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 123413007000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, προσκαλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής (Μεγαρίτικος Δρόμος) την 5η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 το πρωί, για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2017 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις τους που έγιναν την υπόλογη χρήση.
  3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2018 και καθορισμός αμοιβή τους.
  4. Διάφορες ανακοινώσεις

Για να λάβουν μέρος οι Μέτοχοι στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω ημέρα που ορίστηκε η Γενική Συνέλευση και μέσα σε αυτή τη προθεσμία να προσκομίσουν και να καταθέσουν στην εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας.

Αθήνα, 30η Ιουνίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Leave a Reply