ΤΑΜΠΕΜΑ

Πληροφορίες

Περιγραφή

Το Ντεκ Dabema  προέρχεται από ξυλεία της Αφρικής. Xαρακτηριστικά :

  • Καφέ ανοιχτό χρώμα
  • Πολύ καλή αντίδραση στην συστολή-διαστολή (Αντοχή στην υγρασία)
  • Πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες
  • Σκληρή Ξυλεία
  • Περίεργη οσμή κατά την κατεργασία του
  • Καρφωτό ή με κρυφό κλιπς

 

Και διαχωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Ισόβενο
  • Φαρδύβενο