Τα νέα μας

Πρόσκληση μετόχων στη Γ.Σ. 2017

«Ι.Χ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Ξ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 123413007000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  1. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, προσκαλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής (Μεγαρίτικος Δρόμος) την 30 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 το πρωί, για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:
    Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2016 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις τους που έγιναν την υπόλογη χρήση.
  3. Εκλογή νέου Δ.Σ.
  4. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2017 και καθορισμός αμοιβή τους.
  5. Διάφορες ανακοινώσεις

Για να λάβουν μέρος οι Μέτοχοι στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω ημέρα που ορίστηκε η Γενική Συνέλευση και μέσα σε αυτή τη προθεσμία να προσκομίσουν και να καταθέσουν στην εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας.

Αθήνα, 28η Απριλίου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ